PhDr. Pavla Kaňková

Kurzy - jak učím

Při výuce jsou používány veškeré dostupné technické pomůcky, PC s DVD přehrávačem, interaktivní software, audionahrávky a osvědčené výukové materiály, jejichž výběr je dán potřebami klienta.

Důraz je kladen na dorozumění se v daném jazyce co nejsprávněji a nejpřesněji, což předpokládá porozumět slyšenému textu a schopnost vyjádřit vlastní myšlenku. Samozřejmě jsou rozvíjeny všechny základní jazykové kompetence na úrovních podle SERR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky). Absolvent kurzu má tak možnost určení stupně svých znalostí cizího jazyka.

Učebnice


Sprechen Sie Deutsch? I. – IV.
dle dohody s klientem

Co si vybrat?

1

Firemní kurzy
Délka a obsah dle potřeb a přání klienta, Odborná němčina – Wirtschaftsdeutsch, Deutsch im Beruf. Konverzace.

2

Individuální výuka
Příprava ke státním jazykovým zkouškám. Doučování německého nebo ruského jazyka. Individuální výuka češtiny pro cizince

3

Speciální kurzy
Konverzace v cizím jazyce, či kurzy na přání.

4

Výuka češtiny pro cizince
Jazykové poradenství a konzultace. Příprava ke státním jazykovým zkouškám.

Evropský vzdělávací rámec

Začátečník A1
Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci.

Začátečník A2
Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.

Středně pokročilý B1
Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

Středně pokročilý B2

Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulostí a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností.

Pokročilý C1
Rozumí řadě různých náročných a delších textů a rozeznává jejich skrytý význam. Vyjadřuje se plynně a spontánně bez příliš zřejmého hledání slov. Užívá jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely. Píše jasné, dobře strukturované podrobné texty o složitých tématech, přičemž používá různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.

Vyspělý uživatel jazyka C2
Rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší nebo čte. Umí shromažďovat informace z různých ústních a písemných zdrojů a tyto informace znovu uspořádat do souvislého celku. Umí se vyjadřovat spontánně, velmi plynně a přesně, rozlišuje jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.